Opšti uslovi upotrebe

Pristup i upotreba ove internet stranice su predmet sledećih opštih uslova. Molimo Vas da internet stranicu ne koristite ukoliko niste saglasni sa uslovima njenog korišćenja. Internet stranica je razvijena od strane Bayer AG a administrira se od strane Bayer d.o.o. Beograd, (u daljem tekstu BAYER). Zadržavamo pravo da prekinemo ili napravimo delimične ili potpune promene internet stranice ili opštih uslova upotrebe, naših uslova korišćenja, ili uslova prodaje i isporuke. Imati u vidu da takve promene možemo napraviti po sopstvenoj diskreciji i bez prethodne najave. U skladu sa tim, moramo Vas zamoliti da sledeći put kada posetite našu internet stranicu, ponovo proverite uslove i utvrdite bilo kakve promene do kojih je eventualno došlo.

Uslovi upotrebe i korišćenja

Svi detalji, dokumenta i ilustracije koje su objavljene na ovoj internet stranici su isključivo vlasništvo BAYER-A. Svaka dozvola upotrebe istog se odobrava pod uslovom da sadrži relevantnu belešku o autorskim pravima istaknutu na svim kopijama: da se takvi detalji koriste u lične svrhe, da nisu namenjeni komercijalnoj upotrebi, da nisu izmenjeni na bilo koji način i da se ilustracije koje su dobijene sa internet stranice koriste isključivo sa priloženim tekstom.

Pored gore navedenog , sledeće se odnosi na video material dostupan na stranici: Sav video material objavljen na ovoj internet stranici i koji se može preuzeti sa internet stranice je isključivo vlasništvo BAYER-a ili je za njega data licenca BAYER-u od strane trećih lica. Može se koristiti u svrhu uredničkog izveštavanja u relevantnim medijima, s time da se sadržaj ne sme menjati dodavanjem sopstvenih delova uredničkog materijala. Svaka neuređivačka, komercijalna upotreba ovog video materijala za sopstvene proizvode ili svrhe je strogo zabranjena.

Žigovi i autorska prava

Svi žigovi na ovoj internet stranici su vlasništvo Bayer-a, osim ako nije naznačeno drugačije ili se na bilo koji drugi način smatra pravom trećeg lica. Bilo kakvo neautorizovano korišćenje ovih žigova ili drugih materijala je izričito zabranjeno i predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima i pravima intelektualne svojine.

Ograničenje odgovornosti

Kompanija BAYER je prikupila detaljne informacije koje se nalaze na ovoj internet stranici koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem saznanju i uverenju i uz primenu profesionalne pažnje. Mi neprestano nastojimo da proširimo i ažuriramo te informacije. Informacije na ovoj internet stranici namenjene su isključivo predstavljanju kompanije BAYER i njenih proizvoda i usluga. Molimo Vas, imajte na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele. Stoga Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovoj internet stranici pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Savet koji je dat na ovoj internet stranici ne sprečava Vas da obavite sopstvene provere– naročito kada su u pitanju naše liste sa podacima o bezbednosti proizvoda i tehničkim specifikacijama – kao i provere naših proizvoda, u pogledu njihove prikladnosti za nameravane procese i svrhe. Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite. Korisnici ove internet stranice izjavljuju da su saglasni sa činjenicom da koriste pristup ovoj internet stranici i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni kompanija BAYER, niti treća lica koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ove internet stranice ne mogu biti odgovorni za štetu ili povredu koja nastane kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovoj internet stranici, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove internet stranice, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovoj internet stranici.

Sopstveni detalji

Korisnik ove internet stranice je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost detalja koje on ili ona šalje BAYER-u, kao i ne kršenje prava trećeg lica koja može biti uključeno u te detalje. BAYER zadržava pravo da iskoristi ideje, izume, nacrte, tehniku ili stručnost koja se u njima nalazi, u bilo koju svrhu, kao što je razvoj, proizvodnja i/ili marketing proizvoda ili usluga ili da reprodukuje takve informacije i učini ih dostupnim trećim licima bez ikakvog ograničenja.

Međunarodni korisnici

Internet stranica se proverava, uređuje i ažurira od strane BAYER-a u Leverkuzenu, u Nemačkoj. Namenjena je međunarodnoj upotrebi. Ipak, BAYER ne garantuje da su detalji koji su predstavljeni na internet stranici tačni u svetskim okvirima, i, naročito, da će proizvodi i usluge biti dostupni u istom obliku, veličini i pod istim uslovima u čitavom svetu.

Ukoliko se pozovete na internet stranicu ili skinete nekakav sadržaj, imajte u vidu da je Vaša sopstvena odgovornost da radite u skladu sa lokalnim zakonima koji se primenjuju u datoj državi.

Proizvodi koji se pominju na ovoj internet stranici se mogu pojaviti u drugačijem pakovanju, u različitoj veličini pakovanja, sa drugačijim slovima i oznakama, u zavisnosti od države.

U SAD posao Bayer Grupe sprovodi Bayer Korporacija. Korisnici u SAD bi trebalo da se obrate ovom entitetu.

Prodaja BAYER proizvoda

Naši proizvodi se prodaju u skladu sa trenutnom verzijom opštih uslova prodaje i isporuke.

Primenjeno pravo

Bilo kakvo pravno potraživanje ili zahtev vezani za ovu internet stranicu ili njenu upotrebu tumače se u skladu sa zakonom Savezne Republike Nemačke, izuzev primene odredbi međunarodnog građanskog prava i Haške konvencije koja se odnosi na Jedinstveno pravo o međunarodnoj prodaji dobara od 1 jula 1964 i Konvenciju o prodaji UN od 1. aprila 1980.

Saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti

Ova objava može da sadrži saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti na osnovu naših sadašnjih pretpostavki i prognoza koje je obavilo rukovodstvo Bayer Grupe ili podgrupe. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktori mogu da dovedu do materijalnih razlika između stvarnih budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije, i procena koje su ovde date. Ti faktori uključuju one o kojima se govori u Bayerovim javnim izveštajima koji su dostupni na Bayerovom vebsajtu. Kompanija ne preuzima bilo kakvu odgovornost da ažurira ta saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojem.